Публикации

Кога златото е достигало най-високата си цена

Златото е достигнало най-високата си цена в историята през август 2020 г., когато стойността му е била 2075,47 долара за тройунция. Това се случи по време на пандемията от COVID-19, когато търсенето на злато като сигурно убежище значително нарасна. През декември 2023 г. цената на златото отново достигна нов рекорд от 2135,39 долара за тройунция.
Цената на златото се влияе от множество фактори, които могат да предизвикат значителни колебания. Ето някои от основните:

1. **Инфлация**: Когато инфлацията е висока, стойността на парите намалява, което често води до повишаване на цената на златото. Инвеститорите търсят златото като сигурно убежище за запазване на стойността на своите активи.

2. **Икономически растеж**: В периоди на икономически растеж, инвеститорите са склонни да влагат средства в по-доходоносни активи, което може да доведе до спад в цената на златото. Обратно, при икономически застой или кризи, търсенето на злато нараства.

3. **Валутни колебания**: Цената на златото често има обратнопропорционална връзка с долара. Когато стойността на долара пада, цената на златото обикновено се покачва, тъй като златото става по-евтино за притежателите на други валути.

4. **Търсене и предлагане**: Балансът между търсенето и предлагането на злато също играе ключова роля. Намаляване на предлагането или увеличаване на търсенето може да доведе до повишаване на цената.

5. **Геополитически събития**: Политическата нестабилност, войни и други геополитически събития често водят до повишено търсене на злато като сигурен актив.

Тези фактори взаимодействат по сложен начин, което прави предвиждането на цената на златото предизвикателство.

#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение търговия със злато, финансови и застрахователни услуги.

Какво представлява безусловният базов доход

Безусловният базов доход (ББД), известен също като универсален базов доход (UBI), е концепция, която предлага решение на проблемите свързани с бедността и неравенството в доходите. Тази идея се основава на предоставянето на фиксирана сума пари на всеки гражданин от държавата, без условия и без значение дали лицето работи или не. Целта е да се осигури минимален стандарт на живот за всички и да се намали зависимостта от традиционните социални помощи.

Историята на ББД е дълга и разнообразна, като идеята е подкрепяна от различни политически и икономически философии. Например, Томас Пейн, един от основателите на Съединените щати, предложи подобна идея в края на 18-ти век. В по-скорошно време, известни икономисти като Милтън Фридман и Фридрих Август фон Хайек също са изразявали подкрепа за подобни схеми.

Въпреки че ББД звучи като атрактивно решение, има много дебати относно неговата практическа приложимост и потенциалните последици. Критиците твърдят, че това може да доведе до намаляване на стимулите за работа и увеличаване на данъчното бреме за финансиране на програмата. От друга страна, поддръжниците вярват, че ББД може да стимулира икономическата активност и да предостави по-голяма финансова сигурност за хората.

Експерименти с ББД са провеждани в различни страни по света, включително Финландия, Канада и Индия, с цел да се изследват ефектите от такава политика в реални условия. Резултатите са смесени, като някои изследвания показват положителни ефекти върху благосъстоянието и заетостта, докато други отбелязват липсата на значими промени в трудовата активност.

Безусловният базов доход остава предмет на интензивни изследвания и обществени дебати. Той предизвиква въпроси относно социалната справедливост, икономическата ефективност и ролята на държавата в осигуряването на благосъстоянието на гражданите. Въпреки че все още няма консенсус относно неговата целесъобразност, ББД продължава да бъде интересен и потенциално трансформиращ подход към социалната политика.
#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Алтернативите на електрическите автомобили: Възможности за устойчиво бъдеще

В света на автомобилите, електрическите превозни средства (ЕПС) са станали символ на екологичност и иновации. С развитието на технологиите и нарастващото съзнание за околната среда, все повече хора се обръщат към ЕПС като алтернатива на традиционните автомобили с вътрешно горене. Но какви са другите опции, които стоят пред потребителите, търсещи устойчив транспорт?

 • Хибридните автомобили са една от популярните алтернативи. Те комбинират електрически мотор с традиционен двигател, което позволява намаляване на емисиите и подобряване на горивната ефективност. Хибридите могат да работят на електричество за кратки разстояния, след което превключват на бензин или дизел за по-дълги пътувания, което ги прави идеални за тези, които не могат да разчитат изцяло на електрическа инфраструктура.
  Един от основните недостатъци на хибридните автомобили е тяхната по-висока начална цена в сравнение с традиционните автомобили. Това може да бъде пречка за някои купувачи, въпреки че дългосрочните икономии от по-ниската консумация на гориво могат да компенсират тази разлика в цената.
  Друг проблем е свързан с батериите на хибридните автомобили, които могат да бъдат чувствителни към ниски температури. В студено време батериите могат да се разреждат по-бързо, което намалява ефективността на горивото и обхвата на електрическия режим на движение.
  Също така, ремонтът и поддръжката на хибридните автомобили могат да бъдат по-скъпи от тези на традиционните автомобили. Тъй като хибридните системи са по-сложни, те изискват специализирани умения и инструменти за сервиз, което може да увеличи разходите за поддръжка.
 • Водородните горивни клетки представляват друга иновативна технология, която може да промени бъдещето на транспорта. Автомобилите с водородни горивни клетки произвеждат електричество чрез химическа реакция между водорода и кислорода, като единственият страничен продукт от този процес е водата. Това ги прави изключително чисти, с нулеви емисии на въглероден диоксид. Въпреки че технологията е обещаваща, разпространението на водородните станции за зареждане все още е ограничено.
 • Биогоривата също предлагат екологичен подход към транспорта. Те се произвеждат от биомаса и могат да се използват в съществуващите двигатели с вътрешно горене, което ги прави лесни за интегриране в съществуващата инфраструктура. Въпреки това, има опасения относно устойчивостта на производството на биогорива и възможното им въздействие върху цените на храните и земеделието.
 • Соларните автомобили, макар и все още в начален етап на развитие, предлагат вълнуващи възможности. Те използват фотоволтаични панели за преобразуване на слънчевата светлина в електричество, което захранва мотора. Това ги прави идеални за региони с висока слънчева радиация, но технологията все още се нуждае от значителни подобрения, за да стане практически приложима за ежедневна употреба.
 • И накрая, има и други иновативни подходи като електрическите велосипеди и скутери, които предлагат удобен и ефективен начин за придвижване в градската среда. Те са особено подходящи за кратки разстояния и могат значително да намалят трафика и замърсяването в градовете.

В заключение, докато електрическите автомобили продължават да доминират дискусията за устойчив транспорт, съществуват множество алтернативи, които предлагат различни предимства и компромиси. Изборът на подходящо превозно средство зависи от индивидуалните нужди, достъпността на инфраструктура и личните предпочитания. Със сигурност, бъдещето на транспорта ще бъде разнообразно и иновативно.
#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Какво представлява търговията с фючърси?

Търговията с фючърси е вид финансова сделка, при която две страни се ангажират да купят или продадат определено количество от даден актив на определена дата и цена в бъдеще. Фючърсите са стандартизирани договори, които се търгуват на специализирани борси, като например Чикагската борса за товари и финансови фючърси (CME).

Фючърсите имат различни предимства и рискове за търговците. Едно от предимствата е, че те позволяват да спекулират за движението на цените на различни активи, като злато, петрол, зърно и други, без да притежават самите активи. Това означава, че те могат да използват ливъридж, т.е. да инвестират повече пари, отколкото имат, като залагат само малка част от стойността на договора като гаранция. Така те могат да увеличат потенциалната си печалба или загуба от сделката.

Друго предимство на фючърсите е, че те позволяват да се защитят от неблагоприятни промени в цените на активите, които притежават или планират да купят или продадат в бъдеще. Например, ако земеделски производител очаква да продаде своята реколта след шест месеца, той може да закупи фючърсен договор за продажба на зърно на определена цена. Така той може да гарантира своята печалба, без да се притеснява за колебанията на пазара.

Основният риск от търговията с фючърси е, че цените на активите могат да се променят по непредвидим начин и да доведат до големи загуби за търговците. Ако цената на актива се движи в посока, противоположна на очакванията на търговеца, той трябва да плати разликата между договорената и пазарната цена. Това може да надхвърли гаранцията, която той е депозирал, и да го изложи на допълнителни задължения.

За да търгуват успешно с фючърси, търговците трябва да следят внимателно пазарните условия и да анализират факторите, които влияят на цените на активите. Те трябва също така да бъдат добре запознати с правилата и характеристиките на различните видове фючърсни договори и борси. Търговията с фючърси е сложна и рискова дейност, която изисква дисциплина, опит и стратегия.

#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Tether (USDT) – стабилната криптовалута

Tether (USDT) е една от най-популярните стабилни монети. Той е проектиран да поддържа стойност 1:1 спрямо щатския долар. Монетата съществува в различни блокчейни и през последните няколко години се наблюдава нарастващ обем на търговия и подобрена ликвидност.

Ето някои ключови точки за Tether:

1. Какво е Tether (USDT)?
– Tether (USDT) е първата стабилна монета в света, което означава, че имитира стойността на валута.
– Първоначално стартиран през 2014 г. като „Realcoin“, по-късно беше преименуван на Tether.
– USDT първоначално беше издаден на протокола Bitcoin чрез Omni Layer, но оттогава мигрира към други блокчейни.
– По-голямата част от доставката на USDT съществува като ERC-20 токен на Ethereum, въпреки че се издава и на няколко други блокчейни, включително TRON, EOS, Algorand, Solana и OMG Network.

2. Как работи Tether?
– Привлекателността на стабилните монети се крие в тяхната относителна стабилност в сравнение с по-традиционните крипто активи.
– Силата на Tether идва от неговото фиксиране или обвързване с фиатна валута. Първоначално обвързан директно с USD (с всеки USDT, обезпечен с 1 USD), оттогава той се разшири, за да включва други еквиваленти в реалния свят, активи и вземания по заеми.
– USDT обикновено търгува при стабилен курс 1:1 с USD.

Tether играе решаваща роля в екосистемата на криптовалутата. Към декември 2020 г. тя се класира като четвъртата най-голяма криптовалута по пазарна капитализация, като изостава само от биткойн, етериум и XRP. Често може да се похвали с най-високия дневен обем на търговия, понякога дори надминаващ биткойн. Tether (USDT) има циркулиращото предлагане от 40,805,169,352 USDT токени. Това предлагане може да се повиши или да се понижи спрямо търсенето и настоящата пазарна ликвидност.
USDT токените може да бъдат купени на вторичните пазари или борси. USDT не поддържа залагането или USDT фермерски добив. USDT следва да се купи или емитира.

В обобщение, Tether (USDT) осигурява стабилност за търговците в крипто пространството, като им позволява да избягват нестабилността на пазара, обичайна за BTC и други крипто активи. Освен това използването на стабилни монети елиминира допълнителните разходи и свързаните с това забавяния

#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Кои са най-добрите начини за спестяване на пари?

Спестяването на пари е важна умение, която може да ви помогне да постигнете вашите финансови цели, да се подготвите за извънредни ситуации и да подобрите качеството на живота си. Но как да спестявате пари ефективно и без да се лишавате от нещата, които ви правят щастливи? Ето няколко съвета, които може да ви помогнат:

– Определете вашите приоритети. За да спестявате пари, трябва да знаете за какво ги спестявате. Имате ли конкретна цел, като покупка на къща, пътуване или образование? Или просто искате да имате повече финансова свобода и спокойствие? Определете вашите приоритети и определете колко пари трябва да спестите за тях.

– Създайте бюджет. Бюджетът е инструмент, който ви помага да контролирате вашите разходи и да отделяте пари за вашите цели. Следвайте тези стъпки, за да създадете бюджет:

– Запишете всичките си доходи за месеца.

– Запишете всичките си фиксирани разходи, като наем, сметки, заеми и други.

– Запишете всичките си променливи разходи, като храна, транспорт, забавления и други.

– Извадете общата сума на разходите от общата сума на доходите. Това е вашата свободна парична наличност.

– Разпределете свободната парична наличност между вашите цели за спестяване и други желания.

– Прегледайте бюджета си редовно и направете корекции, ако е необходимо.

– Намалете разходите. Един от най-добрите начини за спестяване на пари е да намалите разходите, които не са необходими или които не ви дават удовлетворение. Ето няколко идеи, как да го направите:

– Сравнявайте цени и търсете най-добрите оферти, когато пазарувате.

– Използвайте купони, отстъпки и програми за лоялност, когато е възможно.

– Отказвайте се от абонаменти и услуги, които не използвате или не цените.

– Планирайте вашите хранения и гответе вкъщи по-често.

– Избягвайте импулсни покупки и поставяйте ограничения на вашата харчилка.

– Продавайте или дарявайте вещите, които не използвате или не обичате.

– Търсете допълнителни доходи. Ако вашите разходи са по-големи от вашите доходи, или ако искате да ускорите вашето спестяване, можете да търсите допълнителни източници на доход. Ето няколко възможности, които може да разгледате:

– Работете на втора работа или на проектна основа.

– Използвайте вашите умения или хобита, за да предлагате услуги или продукти онлайн или на местно ниво.

– Присъединете се към платформи за споделяне на икономика, като Uber, Airbnb или TaskRabbit.

– Участвайте в анкети, тестове или изследвания онлайн или в лице.

– Продавайте вашите стари книги, дрехи, играчки или други предмети онлайн или на пазар.

– Инвестирайте вашите спестявания. Спестяването на пари е само първата стъпка към финансовата свобода. За да увеличите вашата богатство и да използвате силата на лихвеното съставяне, трябва да инвестирате вашите спестявания в активи, които генерират доход или растат в стойност. Ето няколко опции, които може да разгледате:

– Открийте спестовна сметка с висока лихва или депозитен сертификат.

– Купете дялове от фондове, акции, облигации или други ценни книжа.

– Вложете в недвижими имоти, злато, криптовалути или други алтернативни активи.

– Създайте свой собствен бизнес или станете партньор в чужд бизнес.

– Спонсорирайте социални или екологични проекти, които имат потенциал за връщаемост.

Спестяването на пари не е лесно, но е възможно. С малко планиране, дисциплина и креативност, можете да постигнете вашите финансови цели и да живеете по-щастлив и изпълнен живот.

#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Кои са най-екзотичните валути на света?

В света съществуват много различни валути, които се използват за търговия, пътуване и инвестиции. Някои от тях са широко разпространени и познати, като долара, еврото и юана, а други са по-редки и необичайни. В тази статия ще ви представим някои от най-екзотичните валути на света, които може да ви заинтригуват или да ви предизвикат затруднения при обмяната им.

1. Кувейтски динар (KWD)

Кувейтският динар е официалната валута на Кувейт, богата нефтопроизводителна държава в Персийския залив. Тя е най-скъпата валута в света, като един динар се равнява на около 3,30 щатски долара. Кувейтският динар е разделен на 1000 филс и има шест различни банкноти и шест монети. Валутата е въведена през 1960 година, след като Кувейт се освободил от британското протекторатство. През 1990 година, след избухването на Персийската заливна война, Кувейт временно заменил динара с иракския динар и други валути, но през 1991 година възстановил своята оригинална валута.

2. Бахрейнски динар (BHD)

Бахрейнският динар е официалната валута на Бахрейн, още една нефтопроизводителна държава в Персийския залив. Тя е втората най-скъпа валута в света, като един динар се равнява на около 2,65 щатски долара. Бахрейнският динар е разделен на 1000 филс и има пет различни банкноти и пет монети. Валутата е въведена през 1965 година, заменяйки британската индийска рупия. Бахрейнският динар е свързан с щатския долар по фиксиран курс от 2001 година.

3. Омански риал (OMR)

Оманският риал е официалната валута на Оман, също нефтопроизводителна държава в Персийския залив. Тя е третата най-скъпа валута в света, като един риал се равнява на около 2,60 щатски долара. Оманският риал е разделен на 1000 байзас и има шест различни банкноти и пет монети. Валутата е въведена през 1973 година, заменяйки оманския риал, който бил свързан с британския паунд. Оманският риал е свързан с щатския долар по фиксиран курс от 1986 година.

4. Джибутски франк (DJF)

Джибутският франк е официалната валута на Джибути, малка държава в Източна Африка. Тя е една от най-нестабилните валути в света, като един франк се равнява на около 0,0056 щатски долара. Джибутският франк е разделен на 100 центима и има четири различни банкноти и пет монети. Валутата е въведена през 1977 година, след като Джибути получил независимост от Франция. Джибутският франк е свързан с щатския долар по фиксиран курс от 1973 година.

5. Киргизстански сом (KGS)

Киргизстанският сом е официалната валута на Киргизстан, централноазиатска държава, бивш член на Съветския съюз. Тя е една от най-слабите валути в света, като един сом се равнява на около 0,011 щатски долара. Киргизстанският сом е разделен на 100 тийин и има шест различни банкноти и шест монети. Валутата е въведена през 1993 година, заменяйки съветската рубла. Киргизстанският сом е плаваща валута, чиято стойност зависи от пазарните сили.

#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Как електрическите автомобили влияят на световната икономика

Електрическите автомобили са все по-популярни в последните години, като предлагат редица предимства за потребителите и околната среда. Но какво означава тази тенденция за световната икономика? Как електрическите автомобили променят пазара на транспорт, енергия и емисии? В този блог пост ще разгледаме някои от основните аспекти на въздействието на електрическите автомобили върху глобалната икономика.

Електрическите автомобили намаляват зависимостта от петрола

Едно от най-очевидните предимства на електрическите автомобили е, че те не използват бензин или дизел, а получават енергия от електричество, което може да се генерира от възобновяеми източници. Това означава, че електрическите автомобили намаляват зависимостта на световната икономика от петрола, който е скъп, нестабилен и замърсяващ ресурс. Според Международната агенция за енергетика (МАЕ), през 2019 г. около 60% от световното потребление на петрол беше за транспорт, като леките автомобили имаха най-голям дял. Ако повече хора преминат към електрически автомобили, това ще означава по-малко търсене на петрол, по-ниски цени на горивата и по-малко политически и икономически конфликти за контрол над нефтените запаси.

Електрическите автомобили стимулират иновациите в енергийния сектор

За да могат електрическите автомобили да функционират ефективно, те изискват развита инфраструктура за зареждане, която да осигурява достатъчно електричество с добро качество и ниска цена. Това предизвиква иновации в енергийния сектор, като насърчава разработването на нови технологии за производство, пренос и съхранение на електричество. Например, електрическите автомобили могат да се използват като мобилни батерии, които да подпомагат балансирането на електрическата мрежа, когато има превишение или дефицит на енергия. Също така, електрическите автомобили могат да способстват за повишаване на дяла на възобновяемата енергия в енергийния микс, като използват електричество от слънчеви панели, вятърни турбини или други зелени източници. Това ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове и борбата с климатичните промени.

Електрическите автомобили създават нови работни места и пазари

Електрическите автомобили също така създават нови работни места и пазари, свързани с производството, продажбата, поддръжката и рециклирането на тези превозни средства. Според едно проучване на Европейската комисия, през 2030 г. електрическите автомобили ще създадат около 1,2 милиона работни места в Европейския съюз, като повечето от тях ще бъдат в областта на производството на батерии и зарядни станции. Освен това, електрическите автомобили ще отворят нови пазари за услуги, свързани с мобилността, като например каршеринг, робо-таксита или интелигентно паркиране. Тези услуги ще повишат удобството и достъпността на транспорта за потребителите и ще намалят натоварването на градската инфраструктура.

Електрическите автомобили имат значително положително въздействие върху световната икономика, като намаляват зависимостта от петрола, стимулират иновациите в енергийния сектор и създават нови работни места и пазари. Тези превозни средства са не само по-екологични, но и по-икономични и удобни за потребителите. Електрическите автомобили са интелигентен избор за бъдещето на транспорта и околната среда.

#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Какво представляват ликвидните финансови инструменти?

Ликвидните активи могат да бъдат лесно превърнати в пари без загуба на стойност. Те са важна част от финансовото планиране, тъй като осигуряват гъвкавост и ликвидност за покриване на неочаквани разходи или възможности за инвестиции. Някои примери за ликвидни сметки са:

– Банкови депозитни сметки, като разплащателни, спестовни или депозитни сертификати. Те предлагат нисък или нулев риск, лесен достъп до парите и обикновено ниска доходност.
– Пазарни фондове, които са вид колективно инвестиране, който инвестира в краткосрочни ценни книжа, като правителствени облигации, корпоративни хартии или банкови депозити. Те предлагат по-висока доходност от банковите сметки, но и по-голям риск от промяна на пазарната стойност или загуба на достъпността до парите.
– Краткосрочни облигации, които са ценни книжа с падеж до една година, издавани от правителства, корпорации или други организации. Те предлагат по-висока доходност от пазарните фондове, но и по-голям риск от промяна на лихвените проценти или невъзможност за плащане от издателя.
– Дялове от акционерни фондове, които са вид колективно инвестиране, който инвестира в дялове от различни компании. Те предлагат потенциал за по-висока доходност от облигациите, но и по-голям риск от промяна на пазарната стойност или загуба на дивидентите.

Ликвидните активи имат различни предимства и недостатъци в зависимост от целите и предпочитанията на инвеститора. В общи линии, те трябва да бъдат балансирани с други видове активи, като имоти, злато или изкуство, които могат да предложат по-голяма защита от инфлация или по-голям потенциал за растеж на дългосрочна основа.

#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.

Кой е Джак Ма от Али Баба?

Джак Ма е основател и изпълнителен председател на Али Баба, една от най-големите и успешни онлайн платформи за търговия в света. Той е един от най-богатите и влиятелни хора в Китай и света, с лично богатство оценено на около 50 милиарда долара.

Али Баба е компания, която предлага различни услуги, свързани с електронната търговия, като онлайн пазари, платежни системи, облачни услуги и изкуствен интелект. Али Баба е част от така наречения BAT (Baidu, Alibaba, Tencent), триото на китайските технологични гиганти, които доминират в интернет пространството на страната.

Джак Ма е роден през 1964 година в Ханчжоу, Китай. Той е бивш учител по английски език, който се заинтересува от интернет през 90-те години. Той основава Али Баба през 1999 година с 17 други съоснователи в своя апартамент. Целта му е да създаде платформа, която да свързва малки и средни предприятия в Китай с международни пазари.

Оттогава Али Баба е израснала до глобален феномен, който обслужва над 800 милиона потребители и над 40 милиона продавачи в повече от 200 страни и региона. През 2014 година Али Баба извършва най-голямото IPO (първично публично предлагане) в историята, като събира 25 милиарда долара на Нюйоркската фондова борса.

Джак Ма е известен със своята харизма, визия и филантропия. Той често участва в публични събития, където споделя своя опит, мисия и ценности. Той е активен дарител за различни каузи, като образование, здравеопазване, околна среда и социално предприемачество. Той също така е специален съветник на ООН за младежкото предприемачество и малкия бизнес.

Джак Ма е един от символите на китайския икономически растеж и иновации. Той е доказателство за това, че с труд, страст и креативност всеки може да постигне успех в дигиталната ера.

Какво казва Джак Ма за хората, които чакат и нищо не правят:
„Най-трудно се задоволяват бедните. Ако им дадеш безплатно, мислят че е капан. Ако им кажеш, че е малка инвестиция, те ще кажат, че не може да се изкара много. Кажи им да вложат много, ще кажат няма пари. Кажи им да опитат нови неща, ще кажат нямат опит. Кажи им това е традиционен бизнес, ще кажат трудно е да се пробие. Кажи им, че е нов бизнес модел, ще кажат че е МЛМ. Кажи им да отворят магазин, ще кажат, че е заробващо. Кажи им да стартират нов бизнес, ще кажат, че нямат познания. Те имат нещо общо: Обичат да се допитват до Гугъл, да слушат приятели, които са също толкова отчаяни като тях. Мислят повече от Университетски преподавател и правят по-малко от слепец.
Просто ги попитай, какво те могат да правят. Няма да могат да отговорят. Моето заключение: Вместо сърцата ви да бият по-бързо, защо просто не действате малко по-бързо; вместо да мислиш за нещо, защо не направиш нещо. Бедните хора се провалят поради една обща черта: Целия им живот е свързан с Чакане.“

#somonibg #somonibggold

На телефон 0879/253 197 и на сайта https://somonibg.com можете да получите актуални предложения и консултация по отношение на инвестицията в злато.