Сомони Брокер Инс – Сливен, бул. „Цар Симеон“ 18 А