Общо застраховане

АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ

 • КАСКО НА МПС

  “Частичното каско” – покрива загуби в резултат на : пожар, възникнал при експлозията на МПС; гръм/мълния/; експлозия; имплозия; буря /ураган/; градушка; проливен дъжд; наводнение; увреждане от действието на внезапно появили се подпочвени води или морски вълни; авария на инсталации за пренос на газове и течности /водопроводни, канализационни, паропроводни и други инсталации/; падане или сблъскване от летателни апрати и тела или предмети от тях; авария от сблъскване на МПС с подвижни предмети или други МПС; от паднали твърди тела и предмети; късо съединение в електроинсталацията; експлозия в резервоара; падане или обръщане;злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в счупване, изкъртване, издраскване, заливане с химикали; нанесени повреди от лица и вещи, намиращи се в МПС при аварийна ситуация, наложена от форсмажорни причини; от внезапно товорил се капак или врата по време на движение; от химикали попаднали върху МПС; пожар, възникнал извън времето на експлоатация, с изключение на пожар, предизвикан от злоумишлени действия на трети лица.

  “Пълното каско” – се покрива, освен рисковете по “Частичното каско”, и: кражба на цялото МПС, кражба чрез взлом на стъклата и допълнително монтирано оборудване; кражба на отделни детайли и части, констатирани от компетентен орган, след намирането на откраднатото МПС; злоумишлени действия на трети лица; щети причинени от взривни устройства; умишлен пожар на МПС; тероризъм.

 • ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

  Същност – Тази застраховка покрива гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица, свързана с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Тя се отнася за случаите, при които застрахованият отговаря за причинените вреди. Застраховката е задължителна за всеки собственик на МПС, което е регистрирано в България и не е спряно от движение. „Гражданска отговорност” на автомобилистите следва да притежава и всяко лице, което управлява МПС при влизане в Р. България, когато няма валидна за страната застраховка.

 • ЗЕЛЕНА КАРТА

  Застрахователно покритие и лимити на отговорност – Застрахователят осигурява застрахователно покритие на собствениците, ползвателите, държателите и упълномощените от тях водачи на моторни превозни средства за причинените от тях на трети лица неимуществени и имуществени вреди, свързани с притежаването и използването на моторни превозни средства.Не се считат за трети лица водачът на МПС, съпрузите и роднините по права линия, до втора степен включително, на Застрахованите.Застрахoвателят покрива обезщетения и разноски в размер до минималните лимити на отговорност (минималните застрахователни суми), приложими за местните застрахователи съгласно закони, отнасящи се до задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства в посещаваната страна, на територията на която е настъпило застрахователното събитие.Застраховката „Зелена карта“ не покрива отговорността на Застрахования като превозвач на товари.

  Териториален обхват – Застраховката е валидна за територията на страните-членки на Международното споразумение „Зелена карта“ (всички страни са посочени в сертификата „Зелена карта“ чрез официалните кодове/съкращения, приети от ООН), с изключение територията на РБългария. Застраховката е валидна и за териториите на митническите съюзи между Швейцария и Лихтенщайн, Италия и Сан Марино, Италия и Ватикана, Франция и Монакo, Великобритания и Ченъл Айлъндс, остров Ман и Гибралтар.

  Застрахователен период – може да се сключи за период от: 15 дни, 1 месец, 3 месеца, 6 месеца и 12 месеца. Съгласно изискванията на Международното споразумение „Зелена карта“, продължителността на застрахователния период не може да бъде по-малка от петнадесет последователни дни.

  Застрахователна премия – Размерът на премията се определя от Застрахователя на база на прилаганата тарифа в евро и се заплаща от Застрахования в лева по фиксинга на БНБ за деня, в който се сключва застраховката.Разсрочено плащане на застрахователната премия се прилага само при сключване на застраховка „Зелена карта“ за период от една година. Разсрочването се осъществява на 2 или 4 вноски.

  Влизане в сила на застраховката – Застрахователният договор влиза в сила след заплащане на застрахователната премия и издаване на валидна застрахователна полица и сертификат „Зелена карта“ към нея.

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ

 • ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

  Основни рискове:  пожар, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло самостоятелно или в комбинация с

  Допълнителните рискове:   палеж;   природни бедствия (буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от сняг или лед, измръзване) ;земетресение; изтичане на вода и пара ;стачки и граждански вълнения; имплозия;   свличане или срутване на земни пластове, подпочвени води ; увреждане от действия на морски вълни;   увреждане вследствие на удар от превозно средство;увреждане вследствие на авария с товарни и разтоварни машини; чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели; злоумишлени действия на трети лица; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации ; вреди на имуществата при промяна на адреса ; военни рискове; ударна/звукова вълна ; гражданската отговорност на Застрахования за причинени на трети лица имуществени вреди от застраховано имущество; разходи за ограничаване размера на вредите.

 • ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО

  Рисковете който покрива застраховката са пожар (включително последиците от гасенето на пожара), Експлозия на съд под налягане, природни бедствия – буря, ураган и градушка, наводнение, падащи дървета и клони, авария на ВиК, Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар.

 • ИНДУСТРИАЛЕН ПОЖАР

  Застраховката е предназначена за относително крупни обекти Предмет на застраховката е недвижимото и движимото имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.

 • ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

  Използва се за търговски и индустриални цели, срещу материални загуби, повреди или разноски, възникнали от неочаквани, непредвидени събития – Действия на човека небрежност, неправилно използване на застрахованото имущество, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом или грабеж, Пожар, Природни бедствия, Технологична грешка в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия, свръхнапрежение

 • КРАЖБА

  Обект на застраховане срещу „Кражба чрез взлом“ самостоятелно или в комбинация с „Вандализъм“ и/или „Въоръжен грабеж“ могат да бъдат имущества, за които има сключена застраховка „Индустриален пожар“ или „Пожар и други опасности“, като: дълготрайни материални активи (стопанско имущество); стоково-материални запаси; обзавеждане, домакински електроуреди, битова електроника и др. Като допълнение могат да се застраховат още: благородни метали; парични знаци; мостри, образци, изложбени експонати; предмети с историческа и художествена стойност, произведения на изкуството, уникати и други подобни.

  „Кражба чрез взлом“ е отнемането на застраховано имущество от владението на Застрахования без негово съгласие с намерение за противозаконно присвояване чрез извършване на взлом. „Вандализъм“ е налице, когато извършителят на деянието е проникнал в мястото на застраховката чрез взлом и умишлено е разрушил или повредил застраховани имущества. „Въоръжен грабеж“ е налице, когато при противозаконно отнемане на застраховано имущество извършителят употребява сила или заплаха, за да изключи съпротивата на Застрахования.

 • ПРЕВОЗ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

  Застраховката е предназначена за юридически лица, чиято дейност предполага превоз на парични средства в брой (банки, финансово-брокерски къщи, обменни бюра, инкасиране). Предмет на застраховката са парични средства, които са собственост или за които Застрахованият носи отговорност, по време на техния превоз от каса до каса.

ЗАСТРАХОВКИ ЗЛОПОЛУКА

 

 • ЗЛОПОЛУКА /ГРУПОВА И ИНДИВИДУАЛНА/

  Застраховка обезщетява Застрахования  при следните рискове: Смърт от злополука; Трайна загуба на трудоспособност от злополука; Временна загуба на трудоспособност от злополука; Медицински разноски от злополука

 • УЧЕНИЧЕСКА ЗЛОПОЛУКА

  Покрити рискове – Смърт от злополука; Трайна загуба на трудоспособност от злополука; Временна загуба на трудоспособност от злополука; Трайна загуба на трудоспособност поради парализа от акутно заболяване; Временна загуба на трудоспособност от инфекциозни заболявания, продължаващи повече от 14 дни.

 • ЗЛОПОЛУКА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ

  Застраховат се  физически лица получили банков кредит, срещу риска: “Смърт от злополука”. Предметът на застраховката е изплащане на обезщетения в полза на Банката-кредитор, като застрахователната сума е тази на отпуснатия кредит

 • ЗЛОПОЛУКА НА ТУРИСТИ И ГОСТИ

  Застраховката е предназначена за: чуждестранни граждани – организирани туристи – от граничен пункт при влизане в Република България до граничен пункт при напускане на територията на страната Покрити рискове са: Смърт или трайна загуба на трудоспособност от злополука; Медицински разноски от злополука; Спасителни разноски, разходи за репатриране; Загуба/Кражба на багаж; Лична отговорност за нанесени щети на трети лица.

СЕЛСКОСТОПАНСКО ЗАСТРАХОВАНЕ

 • ЗАСТРАХОВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ

  Застрахова реколтата от селскостопански култури и овощни, зеленчукови, розови и черничеви градини, лозя, ягоди, малини, културна шипка, културна къпина, овощни разсадници, маточници, вкоренилища, медицински растения, касис, хмел, разсади, семенилища, цветя за семе и продажба и култури в парници и оранжерии; декоративни растения – дървета, храсти, градини, отглеждани на открито като дълготрайни материални активи; новосъздадени трайни насаждения – овощни, ягоди, малини, къпини, касис, рози, лавандула, хмел и лозя. покрива количествени щети по реколтата вследствие на градушка, буря, пожар на корен, проливен дъжд, наводнение, късно пролетно и ранно есенно осланяване, измръзване и изтегляне на зимни житни култури, щети от падащи летателни апарати. При застраховка на декоративни растения и новосъздадени трайни насаждения като дълготрайни материални активи се покриват рисковете градушка, буря и пожар на корен.

 • ЗАСТРАХОВКА НА ЖИВОТНИ, ПТИЦИ, РИБА И КОШЕРИ С ПЧЕЛИ

  Застрахова едри рогати животни /говеда и биволи/, еднокопитни /коне, магарета/, дребни рогати животни /овце, кози/, свине, кучета, птици, риба и кошери с пчели.Животните и птиците се застраховат срещу рисковете смърт и клане по необходимост в резултат на пожар, природни бедствия, злополука, заразни и незаразни болести. При кравите и биволиците се поема и допълнителен риск – покриване на щети от очаквана и загубена продукция на мляко. Рибата се застрахова срещу смърт в резултат на природни бедствия, болести и злоумишлени действия на трети лица / взривяване на бентове и отравяне/. Пчелите се застраховат срещу рисковете смърт от природни бедствия, пожар, диви животни, болести и пръскане с растително защитни препарати. При кучетата се покриват рисковете смърт в резултат на заразни и незаразни болести, медицински разноски при проведено лечение, кражба чрез взлом и смърт в резултат на козметични операции.

ЗАСТРАХОВАНЕ НА ГАРАНЦИИ

 • ГАРАНЦИИ / ПОРЪЧИТЕЛСТВА

  Застраховката е предназначена за банки и по нея е покрита отговорността на българско юридическо лице, която той носи във връзка с негови гаранции за изпълнението на задължения на други български юридически лица.

СОМОНИ БРОКЕР ИНС

Офис Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий 116
Стара Загора, България
тел. 042 605 202,
0898 355 133, 0884 822 298
Офис Казанлък
пл.Севтополис 15
тел. (042) 642 176
Офис Чирпан
ул.Яворов №1,
тел. 0898 604 761