Животозастраховане

ИНДИВИДУАЛНИ СПЕСТОВНИ ЗАСТРАХОВКИ

 

  • Смесена (спестовна) застраховка Живот

За смесеното животозастраховане е характерно поемането на отговорност за няколко риска или условия. При нея е налице безусловно плащане на застрахователната сума. В случай на смърт в течение на срока на застраховката или ако лицето преживее този срок застрахователната сума се изплаща в първия случай на лицата, посочени в полицата или на законните наследници, а във втория-лично на него. Застраховката може да се сключи като индивидуална или колективна /групова/.

  • Женитбена застраховка/ капитал за образование

Застрахователната сума се изплаща напълно и безусловно при сключване на брак. За времето от навършване на пълнолетие до настъпването на условието, застрахователната сума може да бъде увеличена с процент отговарящ на доходността на премийните резерви. По този вид застраховка се прилага и ограничаване на възрастта, до която трябва да настъпи женитбата. След този срок застрахователната сума се изплаща безусловно. Изплащането е гарантирано и в случай, че поради смърт на застраховащия е прекратено изплащането на застрахователните премии. За застраховката е характерно и покриването на други рискове за застрахованото лице до навършване на пълнолетието му.

  • Рентна (пенсионна) застраховка

Тази застраховка е свързана с настъпването на определено условие /определена възраст или след изтичане на срока на договора/, след което на застрахования се изплаща за определен срок или безсрочно определената с договор рента. Застраховката може да бъде сключена лично или в полза на друго лице. В зависимост от рентата застраховките биват: пожизнена рента – рентата се изплаща докато лицето е живо; срочна рента – рентата се изплаща за определен срок; пренумерандо рента – рентата се изплаща в края на годината; разсрочена рента – плащането на рентата е на части през годината; отсрочена рента – плащането на рентата започва след определен срок; нарастваща рента– изплащаната рента нараства /най-често това нарастване е аритметично/.

Пенсионното застраховане е разновидност на застраховката на рента, тъй като на застрахования се изплаща застрахователна сума /ежемесечно, тримесечно, шестмесечно или годишно/ от момента, в който то навърши пенсионна възраст. Изплатената рента се явява като допълнителна пенсия, от където идва и името й. Особеност при тази застраховка е, че обикновено здравословното състояние на застрахования не се взема в предвид.

СОМОНИ БРОКЕР ИНС

Офис Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий 116
Стара Загора, България
тел. 042 605 202,
0898 355 133, 0884 822 298
Офис Казанлък
пл.Севтополис 15
тел. (042) 642 176
Офис Чирпан
ул.Яворов №1,
тел. 0898 604 761